top of page

Algemene voorwaarden

1. Foto('s) en video('s) gemaakt door RUBGRO Photography kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op een website, blog en/of sociale-mediakanalen. Indien dit niet wordt gewenst, dient de fotograaf hiervan schriftelijk, en vóór aanvang van de sessie, op de hoogte gebracht te worden.

2. Een foto-/videosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaalt u een niet restitueerbaar voorschot (30% van de kostprijs van het gekozen pakket). De gekozen datum is pas definitief gereserveerd (bevestigd) na ontvangst van betaling van het voorschot. Eenmalig is het mogelijk een datum te verplaatsten (binnen een termijn van twee maanden) met behoud van het voorschot. Daarna wordt elke verandering verwerkt als nieuwe aanvraag.

3. In geval van laattijdige annulatie zullen naast het reeds betaalde voorschot annulatiekosten worden aangerekend, voor inkomstenderving door het onmogelijk opnieuw kunnen invullen van het vrijgekomen tijdslot. Voor foto-/videosessies bedraagt dit 50 euro indien de annulatie wordt doorgevoerd binnen de 48 tot 24 uur voor aanvang van de sessie. 24 uur of minder voor aanvang van de sessie resulteert in aanrekening van het totale factuurbedrag.

4. In geval van annulatie van een huwelijksreportage worden de volgende annulatiekosten aangerekend: twee maanden op voorhand wordt alleen het voorschot gezien als annuleringskosten; één maand voor aanvang is dit het voorschot plus 25% van het resterende bedrag. Minder dan een maand voor de datum resulteert in aanrekening van het totale factuurbedrag.

5. Prijzen zijn onderhevig aan fluctuaties van de markt. Deze zullen altijd zo competitief mogelijk zijn, maar zijn dynamisch. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking (zoals vermeld op de pro-formafactuur) blijft echter ongewijzigd en geldt enkel voor deze boeking.

6. De foto's worden pas bewerkt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 kalenderdagen na de dagwaarop de sessie gehouden wordt, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden na betaling van het openstaande bedrag plus een toeslag van 50 euro.

7. Een foto-/videosessie van RUBGRO Photography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daardoor onderhevig aan auteursrechten. De foto's / video's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de factuur koopt de klant het recht om de foto's / video's van de bijhorende sessie te mogen printen en te mogen publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's / video's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf (financiële vergoeding niet uitgesloten), zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

8. De betaling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen via bankoverschrijving te gebeuren op bankrekeningnummer BE86 0018 5652 6850. Wanneer de betaling niet binnen 30 kalenderdagen gebeurt, zal een aangetekend schrijven verstuurd worden betreffende ingebrekestelling van betaling. Hierdoor ontstaat voor RUBGRO Photography een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van 50 euro.

9. Het aantal geleverde foto's / video's varieert naar gelang het gekozen pakket, of in overleg gemaakte afspraken.

10. De foto's / video's worden geleverd in .jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden in welke vorm dan ook.

11. Uit alle gemaakte foto's / video's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's / video's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's / video's die de selectie niet haalden en de onbewerkte varianten kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra omzettingen naar zwart-wit van de geselecteerde foto's / video's kunnen verkregen worden op aanvraag en na betaling van een supplement.

12. In geval de fotosessie plaatsvindt op een URBEX-locatie is de klant zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en is hij/zij op de hoogte dat het betreden van deze plaatsen illegaal is en er strafrechtelijke procedures kunnen worden opgestart jegens hem/haar.

13. De fotograaf heeft het recht om de sessie te annuleren mocht de klant zich niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden.

14. Onder voorbehoud van typfouten. 

bottom of page